Minutes & Agendas

2020 Meeting Minutes & Agendas

January 17 - Minutes | Agenda

February 21 - Minutes | Agenda

April 3 - Minutes | Agenda

May 8 - Minutes | Agenda

June 12 - Minutes | Agenda

July 17 - Minutes | Agenda

August 21 - Minutes | Agenda

October 2 - Minutes | Agenda

November 6 - Minutes | Agenda

December 11 - Minutes | Agenda

2019 Meeting Minutes & Agendas

January 11 - 12 (Board Meeting & Strategic Planning Meeting) - Minutes | Agenda

February 22 - Minutes | Agenda

April 4 - Legislation Review Committee Agenda

April 5 - Minutes | Agenda

April 16 Emergency Board Meeting - Minutes | Agenda

May 9 - Legislation Review Committee Agenda

May 10 - Minutes | Agenda

June 14 - Minutes | Agenda

July 19 - Minutes | Agenda

August 23 - Minutes | Agenda

September 27 - Minutes | Agenda

September 28 - Strategic Planning Meeting - Minutes | Agenda

November 1 - Minutes | Agenda

December 13 - Minutes | Agenda


 

2018 Meeting Minutes & Agendas

January 12, 2018 - Minutes | Agenda
February 16, 2018 - Minutes | Agenda
February 16-17, 2018 - Strategic Planning Meeting - Agenda follows February 16 Board Meeting Agenda
March 16, 2018 - Minutes | Agenda
April 20, 2018 - Minutes | Agenda
June 8, 2018 - Minutes Addendum | Agenda 
July 13, 2018 - Minutes | Agenda
August 17, 2018 - Minutes | Agenda
September 21, 2018 - Minutes | Agenda
October 25, 2018 - Legislation Review Committee Agenda
October 26, 2018 - Minutes | Agenda
December 7, 2018 - Minutes | Agenda

 


 

2017 Meeting Minutes & Agendas

January 6, 2017 - Minutes | Agenda

February 10, 2017 - Minutes | Agenda

March 17, 2017 - Minutes | Agenda

April 21, 2017 - Minutes | Agenda

May 19, 2017 - Minutes | Agenda

June 16, 2017 - Minutes | Agenda

July 21, 2017 - Minutes | Agenda

August 25, 2017 - Minutes | Agenda

September 29, 2017 - Minutes | Agenda

November 3, 2017 - Minutes | Agenda

December 8, 2017 - Minutes | Agenda

December 16, 2017 - Minutes | Agenda


 

2016 Meeting Minutes & Agendas

January 15, 2016 — Minutes | Agenda
February 26, 2016 — Minutes | Agenda
April 8, 2016 — MinutesAgenda
May 20, 2016 — Minutes | Agenda
June 24, 2016 — MinutesAgenda
August 5, 2016 - MinutesAgenda
September 9, 2016 - Minutes | Agenda
October 7, 2016 - Minutes | Agenda
October 21, 2016 - Minutes | Agenda
December 2, 2016 - Minutes | Agenda

2015 Meeting Minutes & Agendas

January 30, 2015 — Minutes | Agenda
March 20, 2015 — Minutes | Agenda
April 24, 2015 — Minutes | Agenda
May 29, 2015 — Minutes | Agenda
June 26, 2015 — Minutes | Agenda
July 31, 2015 — Minutes | Agenda
August 28, 2015 — Minutes | Agenda
September 25, 2015 — Minutes | Agenda
October 23, 2015 — Minutes | Agenda
December 4, 2015 — Minutes | Agenda

2014 Meeting Minutes & Agendas

January 17, 2014 — Minutes | Agenda
February 21, 2014 — Minutes | Agenda
March 28, 2014 — Minutes | Agenda
April 25, 2014 — Minutes | Agenda
May 23, 2014 — Minutes | Agenda
June 27, 2014 — Minutes | Agenda
August 1, 2014 — Minutes | Agenda
September 5, 2014 — Minutes | Agenda
October 17, 2014 — Minutes | Agenda
November 21, 2014 — Minutes | Agenda
December 19, 2014 — Minutes | Agenda

2013 Meeting Minutes & Agendas

January 18, 2013 — Minutes | Agenda
February 15, 2013 — Minutes | Agenda
March 22, 2013 — Minutes | Agenda
May 3, 2013 — Minutes | Agenda
June 14, 2013 — Minutes | Agenda
July 19, 2013 — Minutes | Agenda
August 23, 2013 — Minutes | Agenda
September 27, 2013 — Minutes
November 1, 2013 — Minutes | Agenda
December 6, 2013 — Minutes | Agenda

2012 Meeting Minutes & Agendas

January 20, 2012 — Minutes | Agenda
February 17, 2012 — Minutes | Agenda
March 16, 2012 — Minutes | Agenda
April 16, 2012 — Minutes | Agenda
May 4, 2012 — Minutes
June 8, 2012 — Minutes | Agenda
July 20, 2012 — Minutes | Agenda
August 24, 2012 — Minutes | Agenda
September 28, 2012 — Minutes | Agenda
November 16, 2012 — Minutes | Agenda
December 14, 2012 — Minutes | Agenda

2011 Meeting Minutes & Agendas

January 14, 2011 — Minutes | Agenda
February 18, 2011 — Minutes | Agenda
March 18, 2011 — Minutes | Agenda
April 29, 2011 — Minutes | Agenda
June 10, 2011 — Minutes | Agenda
July 22, 2011 — Minutes | Agenda
August 26, 2011 — Minutes | Agenda
September 30, 2011 — Minutes | Agenda
November 18, 2011 — Minutes | Agenda
December 16, 2011 — Minutes | Agenda

2010 Meeting Minutes & Agendas

January 22, 2010 — Minutes | Agenda
March 5, 2010 — Minutes | Agenda
April 16, 2010 — Minutes | Agenda
May 28, 2010 — Minutes | Agenda
June 25, 2010 — Minutes | Agenda
August 13, 2010 — Minutes | Agenda
September 10, 2010 — Minutes | Agenda
October 8, 2010 — Minutes | Agenda
November 5, 2010 — Minutes | Agenda
December 4, 2010 — Minutes | Agenda

2009 Meeting Minutes & Agendas

January 16, 2009 — Minutes | Agenda
February 27, 2009 — Minutes | Agenda
April 3, 2009 — Minutes | Agenda
May 15, 2009 — Minutes | Agenda
June 19, 2009 — Minutes | Agenda
July 31, 2009 — Minutes | Agenda
September 18, 2009 — Minutes | Agenda
October 23, 2009 — Minutes | Agenda
December 11, 2009 — Minutes | Agenda
Back to Top